ID-10050879

Poškodenie vozidla výtlkom na ceste

Mnohým sa už určite stalo, že počas jazdy na našich cestách ste narazili na výtlky alebo iné poškodenie vozovky, v dôsledku ktorého ste museli ísť do servisu a zaplatiť menšiu či väčšiu sumu za opravu. Kto Vám nahradí škodu?

Čo v takej situácii robiť, ako postupovať? Na tieto otázky máme pomerne ľahké odpovede, ich realizácia je však v mnohých prípadoch zložitejšia.

Kto nesie zodpovednosť?

Ak máte uzavreté havarijné poistenie, náhradu škody si môžete uplatniť priamo cez poisťovňu, ak máte iba zákonné poistenie, ktoré takéto škody nekryje, alebo ak chcete vymáhať spoluúčasť pri havarijnom poistení, môžete sa obrátiť s odškodnením na správcu ciest.

Vlastníci a správcovia ciest sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a sú povinní vykonávať pravidelné kontroly týchto ciest a odstraňovať všetky závady a poškodenia zjazdnosti.

Diaľnice a rýchlostné komunikácie spravuje Národná diaľničná spoločnosť, cesty I. triedy spravuje Slovenská správa ciest. Správu ciest II. triedy a III. triedy vykonáva samosprávny kraj a správu nad miestnymi komunikáciami vykonáva obec.

Správcovia komunikácií zo zákona zodpovedajú za škodu spôsobenú prekážkou na vozovke, ktorú vodič nemôže predvídať,  tj. za závady na komunikáciách ako sú napr. výtlky, hrbole a pod. . Za túto škodu však nezodpovedajú, ak preukážu, že nebolo v medziach ich možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť, napr. ak cesta bola riadne označená dopravnou značkou upozorňujúcou na výtlky na ceste alebo značka o znížení rýchlosti, za škodu nezodpovedajú.

Užívatelia komunikácií taktiež nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu ciest. Správca komunikácií nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia pravidiel cestnej premávky.

Ako postupovať?

Pri vbehnutí na výtlk je účelné zastaviť vozidlo, zabezpečiť miesto nehody a zavolať políciu, aby celú situáciu zdokumentovala a posúdila. Je dobré si urobiť aj vlastné fotografie či video poškodených častí motorového vozidla, stavu vozovky, prípadne aj dlhšieho úseku vozovky, či zabezpečiť možných svedkov, aby sme mali dostatok podkladov na preukázanie celej tejto škodovej udalosti.

Polícia túto udalosť posúdi, a zistí či došlo ku škodovej udalosti v priamej súvislosti so zlým stavom vozovky alebo poškodenie vozidla vzniklo z viny vodiča, napr. v dôsledku nedodržania pravidiel cestnej premávky, požitím alkoholického nápoja a pod. . V prípade havarijného poistenia je potrebné bezprostredne nahlásiť škodovú udalosť poisťovni a riadiť sa jej pokynmi.

Ako ďalší krok je potrebné zaslať žiadosť o odškodné príslušnému správcovi ciest. Žiadosť musí byť v písomnej forme, musí byť podpísaná a obsahovať údaje o vodičovi, o vozidle, či stručný a vecný popis celej situácie (miesto a dátum nehody, rozsah poškodenia vozidla). Ak už máte vyčíslenú aj výšku spôsobenej škody, tak aj  výšku tejto škody, ktorú si uplatňujete.  Ako prílohy žiadosti je vhodné priložiť fotodokumentáciu, správu o škodovej udalosti od polície, faktúru za opravu prípadne vyplnené tlačivo Správa o nehode.

Správca komunikácie škodovú udalosť posúdi alebo Vás odkáže priamo na poisťovňu, s ktorou ma uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu.

V prípade, ak správca ciest nevyhovie Vašej žiadosti bez adekvátneho odôvodnenia alebo bude náhrada príliš nízka, nezodpovedajúca skutočnej škode, je táto škoda vymáhateľná od správcu komunikácie na súde.

Ak sa aj Vám niečo podobné stalo a správca ciest alebo poisťovňa Vám odmietla uhradiť škodu, obráťte sa na nás. Bezplatne Váš prípad posúdime a môžeme Vám pomôcť.

 

 Ilustračné foto: Jomphong at FreeDigitalPhotos.net

Publikované v Motorové vozidlá, Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás, Výtlky na ceste a označené , .