Aj Vám poisťovňa krátila poistné plnenie z dôvodu „amortizácie“? Bráňte sa!

Túto situáciu pozná mnoho vodičov, ale aj nevodičov, ktorí sa po škodovej udalosti obrátili na poisťovňu so žiadosťou o poskytnutie náhrady škody. Ak bola škoda spôsobená dopravnou nehodou servis Vám po oprave vystavil faktúru na nemalú čiastku. Faktúry ste predložili či už poisťovni, v ktorej mal uzatvorené povinné zmluvné poistenie vinník dopravnej nehody alebo ak ste si za nehodu zodpovedali sami, poisťovni, v ktorej máte uzatvorené havarijné poistenie. Následne ste dostali od poisťovne odpoveď, že faktúry Vám síce uhradí, ale nie v plnej výške. Dožadovali ste sa vysvetlenia, a tak ste požiadali poisťovňu o opätovné prešetrenie poistnej udalosti. V ďalšej odpovedi sa dozviete, že z poistného plnenia Vám poisťovňa odpočítala tzv. „amortizáciu“. Zjednodušene povedané a vysvetlené, opravou Vášho vozidla a použitím nových súčiastok sa Vaše vozidlo zhodnotilo. Ak by Vám poisťovňa preplatila náklady opravy v plnej výške, podľa jej slov by ste sa v dôsledku opravy za použitia nových súčiastok bezdôvodne obohatili, pretože takto opravené vozidlo má v konečnom dôsledku vyššiu hodnotu.

Zdá sa Vám to nelogické a predovšetkým nespravodlivé? Veď takéto takpovediac „zhodnotenie“ Vášho vozidla bolo z Vašej strany nedobrovoľné. Zároveň z praktického hľadiska je pre Vás ťažko uveriteľné, že Vaše vozidlo po odstránení škody spôsobenej nehodou stúplo na hodnote. S obdobnou situáciou a postojom poisťovne sa môžete stretnúť aj v prípade poistenia nehnuteľnosti, či domácnosti.

Má vôbec poisťovňa právo takýmto spôsobom krátiť Váš nárok na poistné?

Postup, v rámci ktorého poisťovne odrátajú z poistného plnenia časť, ktorá podľa nich zodpovedá výške zhodnotenia poškodenej veci je v posledných rokoch u poisťovní veľmi zaužívaný. Prax poisťovní vychádza z niekdajšej judikatúry Najvyššieho súdu SR. V našom právnom systéme, aj napriek tomu, že nejde o systém precedentálny, sú rozhodnutia Najvyššieho súdu SR nižšími súdmi všeobecne akceptované. Z toho dôvodu, si aj naše nižšie súdy čoskoro osvojili tento právny názor a z neho vychádzajúc odrátavali od poistného plnenia rozdiel medzi cenou novej súčiastky použitej na opravu poškodenej veci a súčiastky opotrebovanej.

Avšak takáto teória a nazeranie na podstatu inštitútu náhrady škody je už v súčasnosti neaktuálne a vyššie zdieľaný právny názor sa považuje za nesprávny. Zlom v rozhodovacej praxi súdov nastal po vydaní nálezu Ústavného súdu ČR (II. ÚS 2221/2007 zo dňa 19.03.2008), ktorý sa pri svojom rozhodovaní zameral na princíp spravodlivosti. Právny názor Ústavného súdu ČR si veľmi rýchlo osvojili aj naše všeobecné súdy, pričom v súčasnosti tento trend reflektuje aj judikatúra Najvyššieho súdu SR.

Je preto možné konštatovať, že poisťovňa nemá právo Vám z poistného plnenia, ktorého výška by mala zodpovedať peňažnej sume, ktorú ste vynaložili na opravu poškodenej veci, odrátavať čiastku zodpovedajúcu zhodnoteniu veci. Zmyslom a účelom náhrady škody je uhradiť poškodenému všetko, čo musel vynaložiť na navrátenie veci do pôvodného stavu, a v súlade s týmto názorom už v súčasnosti rozhodujú aj naše slovenské súdy.

Neakceptujte to!

Ak sa ani v prípade reklamácie a žiadosti o prehodnotenie výsledku prešetrenia poistnej udalosti postoj poisťovne nezmení, nezostávajte pasívny. Je dôležité vedieť na čo máte nárok a svoj nárok požadovať. Ak z vášho pohľadu ide aj o relatívne malú peňažnú sumu, resp. ak sa obávate nekonečne trvajúceho súdneho sporu, netreba sa nechať odradiť. Práve predpoklad nevôle pustiť sa do súdneho sporu podporuje špekulatívne správanie sa niektorých poisťovní. Možno budete prekvapení a pomôže aj jednoduchá a efektívna predžalobná komunikácia.

Obráťte sa na nás, bezplatne Váš prípad posúdime!

 

 Ilustračné foto: Serge Bertasius Photography at FreeDigitalPhotos.net

Posted in Motorové vozidlá, Poisťovne, Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás.