Aké nároky môžete uplatniť cez PZP vinníka nehody?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je upravené zákonom č. 381/2001 Z.z.

Podľa tohto zákona ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, je zodpovedný za všetky spôsobené škody a za ich náhradu poškodeným. Avšak, práve na základe PZP nahrádza škodu spôsobenú škodcom poisťovňa, s ktorou má škodca uzavretú poistnú zmluvu o PZP.

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu:

  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • ušlého zisku,
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, ak poisťovňa nesplnila svoje povinnosti.

To znamená, že ako poškodený máte právo na náhradu škody voči vinníkovi nehody aj v prípadoch, ak sa Vám v dôsledku nehody napríklad poškodil alebo zničil mobilný telefón, notebook, šperky, atď., ktoré ste mali v poškodenom motorovom vozidle. Vinník nehody totiž nezodpovedá len za škodu na Vašom motorovom vozidle, ale zodpovedá za všetky škody, ktoré Vám v dôsledku dopravnej nehody vznikli.

 

Ilustračná fotografia: artemisphotofreedigitalphotos.net
Posted in Motorové vozidlá, Poisťovne, Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás.