Choroba z povolania

V dnešnom svete, je ťažké si nájsť prácu, ktorá by človeka bavila a zároveň uživila, ak nie takmer nemožné, a keďže účty je nevyhnutné platiť včas a v plnej výške, ľudia sú ochotní sa zamestnávať aj v náročnejších prácach, pri vykonávaní ktorých môže dochádzať k úrazom, alebo trvalým poškodeniam zdravia ktoré sa prejavia vo forme choroby z povolania.

V roku 2015 bolo na Slovensku hlásených 328 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv. Najčastejšou chorobou z povolania v minulom roku bola choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín.  Druhým najčastejším bolo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi a na treťom mieste sa umiestnili poruchy sluchu z hluku.

Choroba z povolania, je taká choroba, ktorá vznikne zamestnancovi v dôsledku plnenia pracovných či služobných úloh, alebo v priamej súvislostí s týmto plnením.

Podľa Zákona o sociálnom poistení je choroba z povolanie definovaná ako: choroba uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom podľa osobitného predpisu, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe z čoho vyplývajú nasledujúce podmienky preto, aby bola choroba uznaná za chorobu z povolania:

  1. musí ísť o chorobu zaradenú do zoznamu chorôb z povolania (zoznam chorôb je súčasťou Zákona o sociálnom poistení, napr. choroba z fosforu alebo z jeho zlúčenín, choroba z oxidu uhoľnatého, choroba z elektromagnetického žiarenia vrátane laseru, choroba pri výrobe tvrdokovov)
  1. choroba musela vzniknúť za podmienok stanovených v zozname chorôb z povolania zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s plnením pracovných úloh;
  2. choroba musí byť za chorobu z povolania uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, týmto zariadením môže byť ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie alebo klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, v Martine a v Košiciach (nie obvodný lekár)

Každý zamestnávateľ je povinne úrazovo poistený, čo znamená, že ak jeho zamestnanec utrpí pracovný úraz, alebo bude trpieť chorobou z povolania, bude mať tento zamestnanec nárok od poisťovne na niektorú dávku úrazového poistenia. Medzi tieto dávky úrazového poistenia patria: úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením.

Závisí od toho-ktorého konkrétneho prípadu a iných okolností, na čo máte ako poškodený nárok.

Choroby z povolania vznikajú najmä v zamestnaniach, kde sa zamestnanci stretávajú s kovmi, s chemickými alebo rádioaktívnymi látkami, so žiarením, kedy pracujú vo vysoko znečistenom alebo neprimerane hlučnom prostredí, kedy si ich práca vyžaduje vysoké fyzické zaťaženie, ale choroba z povolania môže postihnúť aj človeka pracujúceho v kancelárii, ktorý celý deň sedí za počítačom a námaha si oči neprestajným pozeraním do monitora, či predavačku celý deň sediacu za pokladňou na nevhodnej stoličke, ktorá jej znemožňuje správne držanie tela a dospeje k vykriveniu chrbtice.

Dalo by sa povedať, že najdôležitejšou a najvýznamnejšou úrazovou dávkou je úrazová renta, na ktorú vzniká nárok ak poklesla Vaša schopnosť vykonávať doterajšiu pracovnú činnosť o viac než 40% (a nie ste poberateľom invalidného dôchodku a Váš vek neprekračuje 62 rokov). Úrazová renta je pravidelná peňažná dávka ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, t.j. činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ak Vám bolo poisťovňou odmietnuté vyplatenie vyššie spomenutých dávok, ktoré Vám zákon priznáva, nenechávajte to tak, poškodené je predsa Vaše zdravie, ktoré mate len jedno a keď je raz narušené, nemusí sa obnoviť, preto si zaslúžite, aby o Vás bolo postarané, predovšetkým v takýchto prípadoch, kedy choroba vznikla kvôli náplni činnosti Vašej práce.

Ak trpíte takouto chorobou z povolania alebo ste sa dostali do podobnej situácie a neviete na koho sa obrátiť, sme tu pre Vás. Váš prípad bezplatne posúdime a pomôžeme Vám dosiahnuť finančnú kompenzáciu, na ktorú máte podľa zákona nárok a ktorá aspoň sčasti zmierni nepríjemné následky, ktoré sú spojené s chorobou. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Šťastný život bez chorôb Vám praje tím odskodné-nehody.sk

Posted in Pracovno - právne nároky.