Dovolenka, neskorý nástup pre nevoľnosť a cestovné poistenie

V súčasnej dobe väčšina z nás vedie uponáhľaný život, ktorý však môže priniesť aj rôzne neočakávané a náhle udalosti, či už neočakávaná choroba, úraz, alebo poškodenie majetku. Práve preto mnohí z nás na tieto udalosti myslia vopred a zodpovedne si uhradia cestovné poistenie, v dobrej viere, že ak dôjde k vzniku týchto situácií, poisťovňa im pomôže. Čo však čert nechcel, skutočne dôjde […]

VEREJNÝ PRÍSĽUB V RÁMCI PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ktoré často býva zjednodušene označované ako ,,PZP-čko“  dôverne poznajú všetci motoristi. Je všeobecne známe, že tento druh neživotného poistenia kryje škody poškodenému, ktoré mu vzniknú v dôsledku dopravnej nehody spôsobenej iným vodičom. Predstavte si však situáciu, že počas náhlej letnej búrky Vám na Vaše auto, ktoré […]

Oprava vozidla a interná faktúra

Predstavte si situáciu, že ste majiteľom autoservisu-opravovne, kde k Vám denno-denne chodia nešťastní ľudia s poškodenými motorovými vozidlami, či už v dôsledku dopravných nehôd, alebo cudzieho vandalizmu, či prírodných katastrof. Títo poškodení, ktorí vyhľadajú Vaše odborné služby, majú uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, alebo havarijne poistenie s niektorou poisťovňou poskytujúcou tieto […]

Choroba z povolania

V dnešnom svete, je ťažké si nájsť prácu, ktorá by človeka bavila a zároveň uživila, ak nie takmer nemožné, a keďže účty je nevyhnutné platiť včas a v plnej výške, ľudia sú ochotní sa zamestnávať aj v náročnejších prácach, pri vykonávaní ktorých môže dochádzať k úrazom, alebo trvalým poškodeniam zdravia ktoré sa prejavia vo forme choroby z povolania. V roku 2015 bolo na […]

Škoda spôsobená pri výkone verejnej moci

Náhrada škody spôsobená pri výkone verejnej moci   Prípady kedy štát nezákonným spôsobom zasiahol do základných ľudských práv jednotlivca, sú časté. Ak má byť Slovensko skutočne považované za právny štát, musí niesť zodpovednosť za konanie svojich orgánov, ktorým priamo zasiahlo do základných ľudských  práv jednotlivca. Áno na jednej strane je tu povinnosť orgánov činných v […]

Ušlý zisk pre autopožičovne.

Možnosť vymáhať ušlý zisk pre autopožičovne. Poznáte nepríjemnosti spojené s tým keď je jedno, či viac áut z Vašej firemnej flotily nepojazdné a škodovú udalosť nespôsobil Váš klient ale tretia strana? Auto stojí v servise a Vy prichádzate o výnosy z jeho prenájmu, ktoré možno dôvodne očakávať, a ktoré by nastali, ak by ku škode nedošlo. Pre ilustráciu si uvedieme príklad. Vaše […]

Korózia po poistnej udalosti – vandalizmus

V súčasnosti je vlastníctvo automobilu a jeho využívanie v každodennom živote samozrejmosťou pre mnohých z nás. Aby sme svoj automobil mohli využívať čo najdlhšie, vynakladáme čas, úsilie ale najmä nemalé finančné prostriedky na jeho údržbu a zveľaďovanie. K starostlivosti nepochybne patrí aj uzavretie havarijného poistenia, povieme si, „pre každý prípad“, kde ročne platíme nemalé sumy v rámci uvedeného poistenia. A ako to v živote býva, […]

Dopravná nehoda, totálna škoda.

Škodová udalosť ako dôsledok stretu motorových vozidiel je naozaj ošemetná záležitosť. V tom lepšom prípade dochádza „len“ k poškodeniu vozidla bez ujmy na zdraví účastníkov nehody. V takejto situácii sa prirodzene spoliehate na to, že náklady spojené s opravou vášho poškodeného vozidla budú v celom rozsahu pokryté poisťovňou, v ktorej je vinník nehody povinne zmluvne […]

Cestovné poistenie a poistenie storno poplatkov

Ochorelo vám dieťa v deň, keď ste mali odletieť na dovolenku alebo sa vám nečakane zhoršil zdravotný stav v deň odletu? Podobnej situácii by sa určite každý z nás najradšej vyhol, no ide o okolnosti, ktoré sa niekedy nedajú ovplyvniť. Čo teda robiť v prípade ak sa tak už stalo?Nastane napríklad situácia, že dnes máte […]

Spadli ste na rozbitých schodoch v meste, na ulici?

Určite to poznáte, je zima, všade je námraza, sneh, pod nohami sa vám kĺže zem a pri schádzaní zo schodov, aj keď dávate veľký pozor sa pošmyknete a spadnete.Alebo sa vyberiete v lete na prechádzku, kedy si chcete užiť príjemné teplé počasie ale na neupravených schodoch v meste stratíte rovnováhu a letíte na zem.V jeseni sú zas chodníky pokryté […]