Dopravná nehoda, totálna škoda.

Škodová udalosť ako dôsledok stretu motorových vozidiel je naozaj ošemetná záležitosť. V tom lepšom prípade dochádza "len" k poškodeniu vozidla bez ujmy na zdraví účastníkov nehody. V takejto situácii sa prirodzene spoliehate na to, že náklady spojené s opravou vášho poškodeného vozidla budú v celom rozsahu pokryté poisťovňou, v ktorej je vinník nehody povinne zmluvne poistený (PZP) alebo poisťovňou, v ktorej máte uzavreté havarijné poistenie.

V čom je teda háčik?

V praxi sa často stáva, že ak si uplatníte škodu z PZP motorového vozidla vinníka nehody alebo z havarijnej poistky, poisťovňa odmieta preplatiť náklady spojené s opravou poškodeného vozidla v celom rozsahu. Krátenie poistného plnenia poisťovňa často argumentuje tvrdeniami, ktoré nemajú právny ani zmluvný základ. Takýto postup poisťovne je zjavne účelový. Napokon Vám neostane nič iné, len si poškodené vozidlo opraviť sčasti na vlastné náklady, avšak toto nie je riešenie, pretože v zmysle Občianskeho zákonníka je poisťovňa povinná uhradiť skutočnú škodu.

Totálna škoda.

Výnimkou nie je ani situácia, keď Vám poisťovňa "vnúti" škodu, a to tak, že poškodenie motorového vozidla bude poisťovňou považované za totálnu škodu a jeho oprava, teda uvedenie vozidla do technického stavu zodpovedajúcemu stavu pred dopravnou nehodou, bude neekonomické. Ak sa podarí zrealizovať opravu poškodeného vozidla za cenu nižšiu ako je hodnota vozidla v čase nehody, je neprípustné považovať takýto postup za neekonomický.

Môžem sa proti takému konaniu poisťovne brániť?

V prípade nezákonného krátenia poistného plnenia máte právo domáhať sa nevyplatenej časti poistného plnenia, ako aj úrokov z omeškania ako následku nevyplatenia tejto sumy včas. Ukrátení poškodení, ktorí sú voči konaniu poisťovne aktívni, bývajú na súdoch proti poisťovni úspešní a svojho nároku sa domôžu.

Prečo si vybrať nás?

Intenzívne sa zaoberáme poistnými, resp. škodovými udalosťami súvisiacimi s prevádzkou motorového vozidla ako aj akýmikoľvek inými poistnými udalosťami. S maximálnou mierou úspešnosti sa nám pre klienta darí vymôcť nevyplatenú časť z poistného plnenia, ktorá mu právom prináleží. Navyše, posúdenie a právna analýza Vášho prípadu kvalifikovanými odborníkmi je zdarma.

Posted in Doprava a cestovanie, Motorové vozidlá, Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás.