Mali ste dopravnú nehodu? 10 rád, čo urobiť ako prvé

Podľa štatistík ministerstva vnútra sa na slovenských cestách za obdobie posledných šiestich mesiacov (jún – november 2014) stalo 6 880 dopravných nehôd, z toho bolo 2 677 dopravných nehôd s následkom na živote alebo zdraví, 136 bolo smrteľných dopravných nehôd, 471 osôb bolo zranených ťažko a 3 036 ľahko. V nasledujúcom článku Vám prinesieme 10 užitočných rád, čo urobiť ako prvé ak ste boli účastníkom dopravnej nehody.

 1. Skontrolujte najprv zdravotný stav posádky svojho vozidla, potom vozidla druhého účastníka dopravnej nehody

Bezprostredne po nehode je dôležité skontrolovať, či niekto z posádky Vášho vozidla neutrpel pri nehode zranenia, alebo inú ujmu na zdraví. Následne je potrebné si obliecť reflexnú vestu, ktorá je súčasťou povinnej výbavy každého vozidla a ísť skontrolovať posádku vozidla druhého účastníka nehody.

 1. Ak je na prvý pohľad zrejmé, že niektorí z účastníkov nehody utrpel pri nehode ujmu na zdraví, privolajte rýchlu zdravotnú pomoc

V takýchto prípadoch je dôležité vždy najprv privolať profesionálny tím odborníkov a do ich príchodu podávať zraneným osobám prvú pomoc.

 1. Zraneným účastníkom nehody podajte prvú pomoc

Povinnosť vodiča, ktorý mal účasť na dopravnej nehode poskytnúť osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví potrebnú pomoc, ak tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného vyplýva priamo z ustanovenia § 178 Trestného zákona a jej nesplnenie je sankcionované trestom odňatia slobody až na tri roky.

 1. V prípade, ak nejde o dopravnú nehodu so zraneniami účastníkov nehody po kontrole zdravotného stavu posádok oboch vozidiel pristúpte k zdokumentovaniu nehody

Skôr ako dôjde k premiestňovaniu vozidiel účastníkov dopravnej nehody je minimálne vhodné vyhotoviť fotografiu dopravnej nehody so zameraním sa na pozície vozidiel, v ktorých sa nachádzali bezprostredne po nehode a to hlavne z dôvodu zabezpečenia dôkazu.

 1. Privolajte políciu v týchto prípadoch:
 • ak sa pri dopravnej nehode usmrtí alebo zraní osoba,
 • ak vecná škoda na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku je zrejme prevyšujúca 3.990 EUR,
 • ak bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie, cestná komunikácia alebo uniknú nebezpečné látky
 • ak účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej priebeh a nedôjde k dohode medzi účastníkmi nehody na je zavinení,
 • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky
 1. Vyplňte tzv. „Záznam o nehode“

Záznam o nehode je formulár konkrétnej poisťovne, do ktorého sa vpisujú údaje o nehode ako sú dátum a čas nehody, miesto nehody, údaje o zranených osobách, o svedkoch nehody, o držiteľoch vozidiel, o vodičoch vozidiel, o poistiteľoch vozidiel, o poškodeniach vozidiel a ďalšie údaje. Dôležité pri vypĺňaní záznamu o nehode je dbať na to, aby ho podpísal aj druhý účastník dopravnej nehody a taktiež podrobne naznačiť nákres vzniku dopravnej nehody a vyznačiť vinníka nehody.

 1. V prípade ak nemáte k dispozícii záznam o nehode vymeňte si s druhým účastníkom tieto údaje: meno, priezvisko, bydlisko, typ motorového vozidla, evidenčné číslo vozidla, číslo poistnej zmluvy a názov poisťovne. Uvedené údaje nájdete na tzv. bielej karte, ktorá bola vydaná k povinnému zmluvnému poisteniu. Záznam o nehode nie je súčasťou povinnej výbavy motorového vozidla, z toho vyplýva, že ani polícia ho nekontroluje, avšak ak budete účastníkom dopravnej nehody – škodovej udalosti a správu o nehode nevyplníte a nepodpíšete, škodová udalosť bude posudzovaná ako dopravná nehoda, ku ktorej je potrebné volať políciu. Ak vám teda správa o nehode v aute chýba riskujete pokutu do výšky 60 eur.
 1. Telefonicky nahláste vznik škody poisťovni

Každá poisťovňa má centrálny dispečing škôd, ktorý je v prevádzke 24 hodín denne. Rovnaký postup odporučte aj druhému účastníkovi nehody. V prípade, ak ste zavinili škodovú udalosť, písomne ohláste vznik škody na adresu Vašej poisťovne.

 1. Vašej poisťovni predložte:
 • záznam o nehode (musí byť z oboch strán riadne vyplnený oboma účastníkmi nehody)
 • kópie Osvedčenia o evidencii Vášho motorového vozidla spolu s kópiou preukazu o STK (v prípade vozidla staršieho ako 4 roky)
 • kópiu vodičského preukazu vodiča v čase nehody
 1. V prípade ak po nehode ostalo Vaše vozidlo nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu

Rozsah služieb poskytnutých asistenčnou službou má každá poisťovňa rôzny a zväčša závisí od druhu uzavretého poistenia Vášho vozidla.

 

Ilustračné foto: digitalart at FreeDigitalPhotos.net

Posted in Doprava a cestovanie, Motorové vozidlá, Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás, Úrazy.