(Ne)dôvodné krátenie poistného plnenia.

(Ne)dôvodné krátenie poistného plnenia v prípade „poistenia zodpovednosti“

Motorizácia uľahčuje náš každodenný život, pomáha nám s nákupmi, dovolenkami, biznisom, pomerne jednoducho a rýchlo, no niekedy sa pritrafí aj nepríjemnejšia situácia, označovaná nie až tak vábnym pojmom „škodová udalosť“. Predstavme si situáciu, kedy otvorením dverí na motorovom vozidle došlo k poškodeniu iného motorového vozidla. Situácia sa zdokumentuje, auto sa nechá opraviť a následne keď dôjde na poistné plnenie poisťovňa Vám oznámi, že nezaplatí plnú fakturovanú sumu, teda Vám bude krátiť poistné z dôvodu nadhodnotenej práce a vysokej ceny laku. Čo teraz ? Ako postupovať ďalej ?

Pekne po poriadku

Občiansko-právny pojem škoda nie je zakotvený vo forme legálnej definície v Občianskom zákonníku ani v žiadnom inom právnom predpise súkromného práva, preto je potrebné ho vykladať vzhľadom na všeobecný jazykový úzus spresnený účelom inštitútu náhrady škody. Škodou sa vo všeobecnosti rozumie reálna majetková ujma vyjadriteľná v peniazoch. Náš vyššie uvedený príklad spadá do prípadov osobitnej zodpovednosti za škodu podľa § 427 Občianskeho zákonníka. Nakoľko ide o objektívny typ zodpovednostného vzťahu nevyžaduje sa zavinenie, takže na vznik sankčného vzťahu medzi prevádzkovateľom/ vlastníkom vozidla a poškodeným postačuje vznik škody v dôsledku osobitnej povahy prevádzky dopravných prostriedkov. Vyššie uvedené poškodenie okoloidúceho vozidla je priamo spôsobené v dôsledku otvorenia dverí, teda vo vecnej príčinnej súvislosti s ním. Samozrejme pojem „škoda vyvolaná osobitnou povahou tejto prevádzky“ je jasne neurčitý, avšak je právne pomerne široko rozpracovaný.

V nadväznosti na uvedené, kde sa nevyžaduje protiprávny úkon (napr. porušenie pravidiel cestnej premávky), ale postačuje protiprávny stav (otvorenie dverí a tým spôsobené poškodenie okoloidúceho vozidla) je záujem na znášaní rizika následkov zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zmiernený povinným zmluvným poistením podľa zákona č. 381/ 2001 v znení neskorších predpisov.

Čo ospravedlňuje/justifikuje postoj poisťovne ?

Spôsob aký zvolila poisťovňa v našom abstraktnom prípade sa opiera o nadhodnotenie, teda navýšená cena práce a cena laku. Na základe jej slov sa teda jej argumentácia opiera o bezdôvodné obohatenie nadhodnotenej ceny a preto kráti poistné. Je takáto argumentácia dôvodná?

Funkciou inštitútu náhrady škody je kompenzácia, teda náhrada, reštitúcia ujmy vyjadrená v peniazoch. Jej výška je daná rozdielom medzi majetkovým stavom poškodeného pred a po poškodení. Rozsah náhrady škody musí byť zohľadnený výškou všetkých potrebných prostriedkov, ktoré bol poškodený nútený vynaložiť na uvedenie veci do predošlého stavu (oprava motorového vozidla). Občiansky zákonník počíta s objektivizovanou náhradou škody. Jej objektivizácia spočíva v porovnaní si cien služieb a laku poskytovaných inými autoservismi a v prípade, že naša nie je v zjavnom rozpore s ich priemerom, tak je takáto argumentácia nedôvodná. Otázkou autorizovaných a neautorizovaných autoservisov sa nebudeme bližšie v článku zaoberať. Svoje jednoznačné hodnotové rozhodnutie ohľadne tejto problematiky vyjadrila EÚ prostredníctvom úpravy tzv. „blokovej výnimky“.

Je potrebné si uvedomiť, že poisťovne sú obchodné spoločnosti podnikajúce zo zákona ako akciové spoločnosti a takýto postup z ich strany by sme mohli považovať aj za spôsob obchodnej politiky. Niektorí to akceptujú a iní naproti tomu budú účinne uplatňovať svoje nároky.

Neakceptujte to!

Ak sa ani v prípade reklamácie a žiadosti o prehodnotenie výsledku prešetrenia poistnej udalosti postoj poisťovne nezmení, nezostávajte pasívny. Je dôležité vedieť, na čo máte nárok a svoj nárok požadovať. Ak z vášho pohľadu ide aj o relatívne malú peňažnú sumu, resp. ak sa obávate nekonečne trvajúceho súdneho sporu, netreba sa nechať odradiť. Práve predpoklad nevôle pustiť sa do súdneho sporu podporuje špekulatívne správanie sa niektorých poisťovní. Obráťte sa na nás, bezplatne Váš prípad posúdime!

          

Posted in Poisťovne, Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás.