Zodpovednosť štátu

Ste účastníkom správneho, priestupkového, alebo iného konania, v ktorom Vám hrozí sankcia, pokuta alebo iný druh zodpovednosti voči štátu, štátnej inštitúcii, alebo inému orgánu verejnej správy, alebo ste boli účastníkom takéhoto konania v blízkej minulosti?

Iniciovali ste konanie voči štátu Vy a máte pocit, že štát, resp. jeho inštitúcia nekoná v súlade so zákonom? Zdá sa Vám, že konanie trvá príliš dlho, alebo sa rozhodlo v rozpore so zákonom? Vznikla Vám v súvislosti s uvedenými škoda?

Všetky vyššie spomenuté prípady môžu zakladať zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím.

Navyše, konanie trvajúce neúmerne dlhý čas môže poškodzovať Vaše ústavné práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a zakladať právo na primerané finančné zadosťučinenie. Ak máte pocit, že Vaše práva boli v zmysle vyššie uvedeného porušené, alebo štát nekoná, hoci konať mal, resp. nekoná v súlade so zákonom alebo vydal nezákonné rozhodnutie, neváhajte nás kontaktovať.