Oprava vozidla a interná faktúra

Predstavte si situáciu, že ste majiteľom autoservisu-opravovne, kde k Vám denno-denne chodia nešťastní ľudia s poškodenými motorovými vozidlami, či už v dôsledku dopravných nehôd, alebo cudzieho vandalizmu, či prírodných katastrof.

Títo poškodení, ktorí vyhľadajú Vaše odborné služby, majú uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, alebo havarijne poistenie s niektorou poisťovňou poskytujúcou tieto služby na našom trhu, pričom z tejto poistky, im poisťovňa preplatí náhradu škody (ak poistné plnenie nebude krátiť v dôsledku porušenie povinností poisteného, alebo v tom horšom prípade, kedy poisťovňa kráti poistné plnenie účelovo, k tomu pozri tu: https://odskodne-nehody.sk/dopravna-nehoda-totalna-skoda/)

Až jedného dna postretne škodová udalosť aj Vás a máte zničené auto, ktoré si samozrejme opravíte vo vlastnej dielni, veď disponujete odbornou starostlivosťou, všetkým potrebným naradím, prístrojmi a aj vedomosťami, ako na to. Ste riadne zapísaný v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri SR, opravili ste už nejedno auto, takže nevidíte dôvod na to, aby ste vlastné auto museli dávať opravovať niekomu inému.

Po tom, ako si auto opravíte, čím odstránite následky škodovej udalosti, predložíte faktúru poisťovni, s ktorou máte uzavreté havarijné poistenie, alebo poisťovni v ktorej ma vinník nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ako odpoveď od poisťovne Vám bude doručené Oznámenie o poistnom plnení, v ktorom Vám poisťovňa oznámi, že Vám poskytne poistné plnenie, ale znížené z dôvodu svojpomoci. Nerozumiete, ako môže ísť o svojpomoc, keď oprava auta bola vykoná Vašim profesionálnym servisom a nie v garáži doma „na kolene“.

Ak sa rozhodnete prelistovať všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania, osobitné poistné podmienky a nájsť nejakú definíciu pojmu svojpomoc nepodarí sa Vám to, nakoľko to síce poisťovne uvádzajú ako dôvod krátenia poistného plnenia, ale neuvádzajú, čo presne to znamená. Takže v konečnom dôsledku to vyzerá tak, ako keby ste si nezaslúžili náhradu škody, ktorá bola spôsobená na Vašom motorovom vozidle, ktoré ste opravili vo Vašom servise s použitím odborných vedomostí, postupu daného výrobcom a na to určenými prístrojmi a pomôckami.

No aj napriek tomu, že ste postupovali pri oprave tak, ako pri každom inom poškodenom motorovom vozidle, Vám napríklad bude znížené poistné plnenie na normohodine, kedy poisťovňa vysloví názor, že pri svojpomoci, máte nárok len na sadzbu vo výške 10€ na normohodinu.

Ak máte pocit krivdy a nespravodlivosti, že nemáte preplatené náklady na odstránenie škody a uvedenie motorového vozidla do pôvodného stavu (funkčného, technického, estetického) ako bolo pred škodovou udalosťou, aj keď ste si poctivo plnili Vaše povinnosti z poistnej zmluvy, t.j. platili poistné, včas a riadne ohlásili poistnú udalosť, je to úplne pochopiteľné, nakoľko takýto postup poisťovne nie je úplne korektný. Poisťovňa by mala vo všeobecných poistných podmienkach jasne zadefinovať čo znamená svojpomocná oprava motorového vozidla.

V tomto prípade, je dôležité, aby ste mali vyhotovenú internú faktúru, to znamená, že pôjde o faktúru, ktorá má iný spôsob číslovania ako ostatné faktúry, ktoré vyhotovujete svojim spokojným zákazníkom a taktiež, na tejto internej faktúre nebude účtované DPH. Túto internú faktúru by ste mali predložiť poisťovni, ktorá vykonáva šetrenie Vašej poistnej udalosti.

Nakoľko takéto správanie a účelné krátenie poistného plnenia poisťovňou nie je správne, mali by ste sa proti nemu brániť, s čím Vám dokážeme pomôcť, nakoľko sa dlhodobo zaoberáme poistnými udalosťami.

Preto ak máte chuť „bojovať“ o vyplatenie Vášho kráteného poistného plnenia, neváhajte sa na nás obrátiť.

 

 

Posted in Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás.