Korózia po poistnej udalosti – vandalizmus

V súčasnosti je vlastníctvo automobilu a jeho využívanie v každodennom živote samozrejmosťou pre mnohých z nás. Aby sme svoj automobil mohli využívať čo najdlhšie, vynakladáme čas, úsilie ale najmä nemalé finančné prostriedky na jeho údržbu a zveľaďovanie. K starostlivosti nepochybne patrí aj uzavretie havarijného poistenia, povieme si, „pre každý prípad“, kde ročne platíme nemalé sumy v rámci uvedeného poistenia.

A ako to v živote býva, vyskytnú sa aj udalosti, keď dôjde v dôsledku zlomyseľného konania cudzích osôb k poškodeniu automobilu, ktorý si tak opatrujete. Tak ako vždy ste zaparkovali svoj automobil pred domom či bytom, no ráno Vás čaká nemilé prekvapenie – vandali Vám chceli ukradnúť napríklad strešné nosiče zo strechy automobilu alebo vylomili spätné zrkadlo, či poškriabali kľúčom dvere automobilu. Tým Vám spôsobili škodu na automobile, či už vznikli v dôsledku ich konania rôzne preliačiny na automobile alebo došlo k poškodeniu laku na automobile, čo môže viesť v dôsledku zmeny štruktúry laku k vzniku korózie na poškodených miestach.

Keďže máte uzavreté havarijné poistenie, ktoré podľa poistnej zmluvy zahŕňa aj poistenie motorového vozidla pre prípady odcudzenia alebo vandalizmu, postupujete v súlade s všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami vzťahujúcimi sa na Vašu poistnú zmluvu. Vznik škody v dôsledku vandalizmu cudzích osôb nahlásite v rámci lehoty určenej v poistných podmienkach poisťovateľovi a aj na políciu. Polícia vykoná obhliadku poškodeného motorového vozidla, vozidlo nafotí a vedie vo veci trestné stíhanie, keďže všetky skutočnosti nasvedčujú tomu, že neznámy páchateľ Vám spôsobil svojím konaním na automobile škodu. Poisťovni zašlete všetky dokumenty, ktoré od Vás požaduje, vrátane faktúry za opravu poškodeného automobilu, vykoná obhliadku poškodeného automobilu, prípadne ešte doobhliadku automobilu a čakáte, že keď ste si splnili všetky svoje povinnosti, preplatí Vám náklady na opravu Vášho poškodeného vozidla. Následne Vám však poisťovňa oznámi, že Vám nevyplatí ani cent, s odkazom, že ide o prípad, keď ku škode došlo v dôsledku pôsobenia korózie na automobil, čo predstavuje podľa poistných podmienok výluku z poistenia.

V takýchto situáciách, ak ste poistnú udalosť nahlásili včas a v súlade s poistným podmienkami, je potrebné zachovať chladnú hlavu a preukázať, že Váš nárok na vyplatenie poistného plnenia poisťovňou je odôvodnený a poisťovňa Vám poistné plnenie odmieta priznať bezdôvodne a v rozpore s poistnými podmienkami a právnou úpravou. To, že škoda vznikla v dôsledku protiprávneho konania cudzích osôb, ktoré mali v úmysle Vám odcudziť vec z automobilu alebo ho len poškodiť (vandalizmus), ste preukázali predložením dokumentácie a správ z polície, ktoré to potvrdzujú. Vznik škody a najmä jej rozsah ste preukázali predložením faktúry, ktorú Vám vystavil autoservis pri oprave Vášho poškodeného automobilu. Za takejto situácie je potom najdôležitejšie vyvrátiť argument poisťovne, že škoda vznikla výlučne v dôsledku pôsobenia korózie na automobil. Ak by sa pripustilo takéto strohé konštatovanie a formálny prístup poisťovne k nahláseným poistným udalostiam, mohlo by dôjsť v praxi k viacerým absurdným situáciám:

1) z nároku na výplatu poistného plnenia by boli automaticky vylúčení všetci poistení, ktorí vlastnia staršie automobily, na ktorých v dôsledku niekoľkoročného používania vznikla korózia

2) z nároku na výplatu poistného plnenia by boli vylúčení automaticky aj tí majitelia poškodených motorových vozidiel, kde v dôsledku poškodenia laku vandalmi došlo k narušeniu štruktúry laku a v dôsledku toho došlo k vzniku korózie na poškodenom automobile

Naopak povedané, je potrebné preukázať, že škoda na Vašom poškodenom automobile vznikla v dôsledku násilného a protiprávneho konania cudzích osôb, ktorí mali v úmysle ukradnúť Vám vec patriacu do automobilu alebo poškodiť automobil – teda že príčinou vzniku škody bolo protiprávne konanie vandalov.

To však nemusí na prvý pohľad byť také jednoduché, ako sa zdá. Niekedy aj napriek rozsiahlej fotodokumentácii, z ktorej je jasne rozpoznateľné, že na automobile sa nachádzajú znaky poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku vandalizmu cudzích osôb, poisťovňa slepo kopíruje svoju argumentáciu a neprizerá na okolnosti konkrétneho prípadu. V takom prípade je jedinou možnosťou ako sa domôcť ochrany svojich práv, podanie žaloby na súd. Konania v takýchto prípadoch však sú náročnejšie, keďže je potrebné preukazovať všetky vyššie uvedené skutočnosti. Nezriedka je potrebné na preukázanie a objasnenie vzniku škody vykonať znalecké dokazovanie, ktoré je významným dôkazným prostriedkom vo Váš prospech. Nie je však spravodlivé, aby ste v prípade, ak ste si splnili všetky svoje povinnosti voči poisťovni, nedostali to, na čo máte právo, pretože sa obávate uplatňovania svojho nároku v konaní pred súdom. Nie je možné, aby poisťovne neboli postihované za svoje konanie, ktorým poškodzujú svojich klientov.

Preto nás neváhajte kontaktovať! Pomôžeme Vám s vymáhaním Vášho nároku voči poisťovni, a to či už mimosúdnou alebo následne aj súdnou cestou tak, aby ste dostali to, čo Vám právom patrí.

Posted in Motorové vozidlá, Poisťovne.