Pracovný úraz. Pomôžeme Vám.

Stal sa Vám úraz pri výkone povolania, avšak neviete ako postupovať?

Aké máte nároky, a voči komu, a či vôbec ide o pracovný úraz?

O pracovný úraz ide, ak k poškodeniu zdravia dôjde na pracovisku, ale čo ak pracujete napríklad ako telocvikár, idete na lyžiarky výcvik so žiakmi, pri lyžovaní nabehnete na ľad či kameň a k úrazu prídete tam?

Zákonník práce definuje pracovný úraz ako „poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“ Z tohto ustanovenia je zrejmé, že nemusí ísť len o úraz na pracovisku, pretože dôležité je to, či išlo o plnenie pracovných úloh. Rozoberme si to na vyššie spomínanom príklade. Ak pracujete ako telocvikár, a cez víkend sa vyberiete s rodinou na lyžovačku, nejde o plnenie pracovných úloh. Avšak ak idete so svojimi žiakmi na lyžiarsky výcvik ako inštruktor, v tomto prípade pôjde o plnenie pracovných úloh, vzhľadom k tomu, že tam nejdete dobrovoľne, ale boli ste vyslaní Vašim zamestnávateľom. Dôležité je taktiež aj to, že k  úrazu muselo dôjsť pôsobením vonkajších vplyvov, ktorým ste nemohli v žiadnom prípade zabrániť, resp. predvídať ich. Teda aj v prípade nášho telocvikára, tento nemohol predvídať, že v strede svahu bude zľadovatená plocha, na ktorej mu lyže skĺznu a v dôsledku toho spadne, čím príde k úrazu.

Ak dôjde k takémuto poškodeniu zdravia v dôsledku pracovného úrazu, za vzniknutú škodu zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého ste v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. Musíte mu však vznik pracovného úrazu oznámiť, a to bezodkladne.  Ak ide o pracovný úraz, v dôsledku ktorého pracovná neschopnosť zamestnanca trvá viac ako 3 dni, zamestnávateľ musí pracovný úraz registrovať, čo v skratke znamená, že musí zistiť všetky príčiny a okolnosti tohto úrazu,  spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze a prijať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo ďalším možným úrazom. Následne musí vznik tohto úrazu oznámiť príslušným orgánom.

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa sa vzťahuje aj na Sociálnu poisťovňu. Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, a to najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel a predložiť jej záznam o pracovnom úraze.

V prípade pracovného úrazu Vám vzniká nárok na úrazové dávky voči Sociálnej poisťovni. Úrazové dávky sú hradené z úrazového poistenia Vášho zamestnávateľa (ten musí byť podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení povinne úrazovo poistený, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu). Po splnení podmienok máte nárok na tieto úrazové dávky:

  • úrazový príplatok – nárok na túto úrazovú dávku vzniká od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak bol zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného práve v dôsledku pracovného úrazu. Poskytuje sa za dni, jeho výška závisí od vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) a znižuje sa s ohľadom na zavinenie.
  • úrazovú rentu na vznik nároku na úrazovú rentu v dôsledku pracovného úrazu sa vyžaduje  viac ako 40 % pokles pracovnej schopnosti. Suma sa vypočítava z vymeriavacieho základu.
  • jednorazové vyrovnanie – má kompenzovať pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu, ktorý dosiahol minimálne 10  % a maximálne 40 %. Výška sumy sa vypočítava z vymeriavacieho základu a zo stupňa poklesu pracovnej schopnosti.
  • náhrada nákladov spojených s liečením – ide o náklady, ktoré poškodený účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu a ktoré nemožno uhradiť z povinného zdravotného poistenia. Tieto náklady Sociálna poisťovňa uhradí maximálne do výšky 23 242,70 eur.
  • náhrada za bolesť – poskytuje sa jednorazovo, podľa bodového ohodnotenia uvedeného v lekárskeho posudku, pričom ide o ujmu spôsobenú poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.
  • náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia – sťaženie spoločenského uplatnenia treba vnímať ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Teda ide o následky dlhšieho trvania, prípadne aj o následky trvalého charakteru, čomu musí zodpovedať aj poskytnutá kompenzácia. Takisto sa poskytuje jednorazovo a jej výška závisí od bodového ohodnotenia v znaleckom posudku.

 

Tieto dávky nie je možné uplatniť všetky naraz, pretože niektoré z nich nie je možné kombinovať medzi sebou, prípadne s inými dávkami. Ak sa Vám stal takýto úraz a neviete na koho sa obrátiť, sme tu pre Vás. Váš prípad bezplatne posúdime a pomôžeme Vám dosiahnuť finančné odškodnenie, na ktoré máte podľa zákona nárok a ktoré aspoň sčasti zmierni nepríjemné následky spôsobené pracovným úrazom.

Život bez úrazov Vám želá tím odskodne-nehody.sk

 

 

Posted in Pracovno - právne nároky, Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás, Úrazy.