Kedy máte právo na odškodné?

Na aké prípady sa vzťahuje naša činnosť?

Zabezpečujeme vymáhanie nárokov voči poisťovniam z rozličných poistení, ide najmä o nároky z titulu:

  • poistenia majetku (prípady poškodenia, zničenia, krádeže majetku, atď.) - napr. z titulu havarijného poistenia, z titulu PZP vinníka dopravnej nehody, a pri akomkoľvek inom majetku
  • poistenia osôb (úrazové poistenie, životné poistenie)
  • poistenia zodpovednosti za škodu (poistenie zamestnancov za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, poistenie štatutárnych orgánov spoločností, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, atď.)

Viac informácií o oblastiach vymáhania odškodného za nehody nájdete na podstránke Oblasti odškodného

Prečo sa na nás obrátiť?

Žiaľ, prax poisťovní je aj taká, že po šetrení poistnej udalosti odmietnu poskytnúť Vám ako poškodenému poistné plnenie v plnej výške. Poisťovne sa môžu spoľahnúť na to, že sa uspokojíte so zníženým poistným plnením a vec nebudete ďalej riešiť.

Poisťovne sú podnikateľské subjekty, ktoré sa snažia okresať poistné plnenie, aj na úkor ľudí, ktorí nárok na poistné plnenie majú.

Tí, ktorí sa k správaniu poisťovne nepostavia pasívne, ale snažia sa domôcť náležitého poistného plnenia, sa častokrát stávajú úspešnými v súdnych konaniach voči poisťovniam a poistného plnenia sa domôžu.

V akom štádiu po poistnej udalosti nás kontaktovať?

Najvhodnejšie je kontaktovať nás čo najskor po poistnej udalosti (poistnou udalosťou je aj dopravná nehoda).

Špecializujeme sa aj na zabezpečenie vymáhania poistného plnenia po tom, ako Vám poisťovňa po šetrení poistnej udalosti zníži poistné plnenie, ktoré Vám preplatia. Vo vacsine prípadov ide o nespravodlivé zníženie,

Na poistné plnenie v akej výške mám nárok?

Výška náležitého poistného plnenia závisí od rôznych faktorov. V prvom rade je potrebné vedieť o aký druh poistenia ide.

Napríklad, pri dopravnej nehode máte ako poškodený nárok na:

  • bolestné
  • náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia
  • náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s liečením
  • náhradu za stratu na zárobku a dôchodku
  • nemajetkovú ujmu v peniazoch

Koľko ma to bude stáť, ak sa budem chcieť domôcť odškodnenia?

Keďže naši klienti sú jednotlivci stojaci proti veľkým poisťovniam, ktoré nekonajú vždy fér, snažíme sa vyjsť klientom v ústrety.

Preto ponúkame posúdenie Vášho prípadu zdarma, kedy zabezpečíme posúdenie Vašich nárokov a možností.

Právnu analýzu Vášho prípadu zabezpečia kvalifikovaní odborníci špecializujúci sa na vymáhanie poistných plnení.

Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie