Pri dopravnej nehode ste utrpeli ujmu na zdraví, na čo máte nárok?

Utrpeli ste pri dopravnej nehode vážne poškodenie zdravia? Máte právo na odškodné priamo z PZP

V prípade, že ste boli účastníkom dopravnej nehody, ktorý za nehodu nezodpovedá, obraciate sa ihneď na poisťovňu, v ktorej má vinník dopravnej nehody uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Poisťovňa Vám preplatí škodu na vozidle uhradením faktúr, ktoré Vám vystavia v servise. Ale čo ak ste utrpeli pri nehode úraz? Kto Vám vynahradí bolesť, ktorú ste si pri úraze vytrpeli? A čo so všetkými tými liekmi, za ktoré ste museli utratiť nemalé peniaze?

Aj s takýmito nárokmi je treba sa obrátiť na poisťovňu, v ktorej bol v prípade zodpovednosti za škodu povinne zmluvne poistený vinník dopravnej nehody.

Na aké plnenie máte nárok a čo všetko môžete žiadať?

Povedzme, že pri dopravnej nehode ste okrem rozbitého čelného skla a poškodenej karosérie obstáli aj so zlomeninou nohy. Tá Vás stála niekoľko hodín strávených na pohotovosti, 8 týždňov PN, niekoľko škatuliek liečiv proti bolesti, niekoľko bezsenných nocí. Povedzme, že zlomenina mala náročnejší priebeh liečenia a pre úplne zotavenie si budete musieť priplatiť za rehabilitácie, kratší pobyt na liečení, nehovoriac o tom, že pravdepodobne sa už nikdy nepostavíte na lyže a nezahráte si tenis. Je treba mať na pamäti, že všetky finančné prostriedky, ktoré ste v súvislosti s poškodením na zdraví utratili Vám majú byť z PZP uhradené, a bolesť, ktorú ste si vytrpeli alebo trvalé následky poškodenia na zdraví musia byť tiež odškodnené finančnou náhradou.

Právna úprava

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „z. č. 381/2001“) „Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví, a nákladov pri usmrtení.“ Ustanovenia z. č. 381/2001 ďalej nešpecifikujú rozsah nárokov na náhradu škody, na to je potrebné nahliadnuť do Občianskeho zákonníka.

Občiansky zákonník upravuje a špecifikuje jednotlivé nároky týkajúce sa náhrady škody na zdraví v paragrafoch 444 až 450. V zmysle týchto ustanovení, v závislosti od rozsahu a závažnosti poškodenia zdravia, máte nárok na nasledovné:

a) bolestné

Bolestné v podstate predstavuje finančné odškodnenia za bolesť, ktorú ste si pri úraze vytrpeli. Ak ste teda v dôsledku nehody strávili nejaký čas pobytom v nemocnici, je viac než pravdepodobné, že máte nárok na bolestné. Či Vám takýto nárok vznikol a hlavne v akej výške stanoví lekár znaleckým posudkom. Nevýhodou je, že tento znalecký posudok si budete musieť uhradiť sami, avšak akýkoľvek znalecký posudok vystavený lekárom, ktorý je zapísaný v zozname znalcov musí poisťovňa akceptovať a podľa neho plniť. Ak bol v súvislosti s nehodou spôsobený trestný čin a voči vinníkovi bolo začaté trestné stíhanie, znalecký posudok na Vaše zranenia bude vyhotovený v rámci trestného konaniam a vy nebudete musieť obstarávať posudok na vlastné náklady.

b) sťaženie spoločenského uplatnenia

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia prichádza do úvahy vtedy, ak aj relatívne dlhšie časové obdobie po nehode (min. 1 rok) sa následky Vášho zranenia naďalej prejavujú. Či už trpíte chronickými bolesťami, krívate, museli ste sa vzdať Vašich obľúbených športových koníčkov, alebo máte na tele jazvu, ktorej sa už nikdy nezbavíte, mali by ste opäť navštíviť lekára. Lekár- znalec Vám vystaví znalecký posudok, v ktorom peňažne ohodnotí ďalšie následky Vášho zranenia, tentokrát tie dlhodobé alebo trvalé. Znalecký posudok na výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia si však môžete dať vystaviť najskôr rok po nehode.

c) strata na zárobku

Ak ste v dôsledku zranenia boli PN, Váš príjem bol počas tejto doby rapídne znížený. Máte právo, aby Vám poisťovňa preplatila rozdiel medzi Vašim pravidelným príjmom a nemocenským, ktorý ste v tom čase poberali. Za týmto účelom Vám poisťovňa vydá tlačivá, ktoré vyplní Sociálna poisťovňa a Váš zamestnávateľ. Po predložení týchto tlačív Vám stratu poisťovňa preplatí. Ak ste sa v dôsledku nehody stali invalidným, budete mať nárok na pravidelný mesačný peňažný dôchodok. Ak Vám chýba len niekoľko rokov do starobného dôchodku, krátkodobá PN môže mať dopad na výšku Vášho starobného dôchodku. Ak by mal byť Váš starobný dôchodok kvôli poberaniu PN nižší, informujte sa v Sociálnej poisťovni a žiadajte od poisťovne vinníka doplatok.

d) náklady spojené s liečením

Vynaložili ste nemalú sumu na lieky proti bolesti, na preparáty, zdravotnícke pomôcky alebo ste museli absolvovať desiatky až stovky kilometrov kvôli ceste do vzdialeného zdravotníckeho zariadenia na pravidelné kontroly? Všetky náklady, ktoré Vám nepreplatila zdravotná poisťovňa a boli účelne vynaložené v súvislosti s vašimi zraneniami Vám majú byť preplatené.

Dôležité je zapamätať si, že všetky nároky je potrebné poisťovni preukázať. Čiže všetky bločky, lekárske správy, potvrdenia ako aj kópie znaleckých posudkov si ponechajte. Tiež je treba mať na pamäti, že nie všetky poisťovne si dôkladne plnia svoje zákonné povinnosti voči poškodeným, ktorí si voči nim uplatnili náhradu škody spôsobenej nehodou, za ktorú zodpovedá ich poistenec, a to aj napriek zodpovednému prístupu poškodeného.

Preto ak Vám poisťovňa odmieta nahradiť škodu, ktorá Vám preukázateľne vznikla v súvislosti s nehodou, je potrebné zvážiť právne kroky a za tým účelom osloviť advokáta, ktorý je schopný objektívne posúdiť nakoľko Vám Vami požadované nároky naozaj patria.

 

Ilustračné foto: Salvatore Vuono at FreeDigitalPhotos.net

Posted in Doprava a cestovanie, Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás, Úrazy, Zdravie.