Škoda spôsobená pri výkone verejnej moci

Náhrada škody spôsobená pri výkone verejnej moci

 

Prípady kedy štát nezákonným spôsobom zasiahol do základných ľudských práv jednotlivca, sú časté. Ak má byť Slovensko skutočne považované za právny štát, musí niesť zodpovednosť za konanie svojich orgánov, ktorým priamo zasiahlo do základných ľudských  práv jednotlivca. Áno na jednej strane je tu povinnosť orgánov činných v trestnom konaní vyšetrovať a stíhať trestnú činnosť, ale na  strane druhej sa štát nemôže zbaviť zodpovednosti za postup týchto orgánov, ak sa ich postup ukáže ako mylný alebo zasahujúci do základných ľudských práv. Nie je vôbec rozhodujúce, ako orgány činné v trestnom konaní vyhodnotili pôvodné podozrenie, ale to, či sa ich podozrenie v trestnom konaní potvrdilo.

 

Nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsúdením, je špecifickým prípadom zodpovednosti štátu, ktorá je upravená osobitným zákonom. Z koncepcie zákona vyplýva, že zodpovedným subjektom je štát, a to v prípade, že škoda bola spôsobená orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci.

 

Pre vznik takejto škody resp. zodpovednosti štátu za škodu sa vyžadujú určité predpoklady, a to:

  1. nezákonné rozhodnutie, nezákonné zatknutie, zadržanie alebo iné pozbavenie osobnej slobody, rozhodnutie o treste alebo ochrannom opatrení, rozhodnutie o väzbe alebo nesprávny úradný postup
  2. škoda (skutočná škoda a ušlý zisk)
  3. príčinná súvislosť medzi a) a b)

 

V prípade uplatnenia náhrady škody máte právo na náhradu majetkovej škody (skutočná škoda a ušlý zisk) ale aj právo na náhradu nemajetkovej škody (ujmy), ktorá predstavuje určité spravodlivé zadosťučinenie. Ako poškodený máte právo aj na náhradu trov konania, ktoré Vám vznikli v konaní, v ktorom bolo vydané nezákonné rozhodnutie alebo rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení a pod. V súvislosti s nemajetkovou ujmou je  možné hovoriť o formách náhrady škody spočívajúcich napríklad vo verejnom ospravedlnení alebo uverejnení zrušujúceho či zmeňujúceho rozhodnutia. Náhradou nemajetkovej ujmy, by sa pritom mal sledovať cieľ kompenzácie škody, spôsobenej na Vašej dobrej povesti, občianskej cti, či kompenzácie morálneho utrpenia, ktoré ste utrpeli v prípadoch rôznych foriem obmedzenia, resp. pozbavenia Vašej osobnej slobody.

Jednou z úlohou moderného štátu je zabezpečiť dodržiavanie  princípov a zásad právneho štátu. V prípade, ak by malo byť porušovanie zákonnosti orgánmi verejnej moci javom dovoleným a tolerovaným, v žiadnom prípade by nebolo možné hovoriť o tom, že určitý štát je štátom právnym. Porušovanie zákonnosti pri výkone verejnej moci je teda spoločensky neakceptovateľným javom. V prípade ak ste sa ocitli v situácii, že Vás nezákonne zatkli, zadržali, alebo bolo voči Vám vydané nezákonné rozhodnutie, rozhodnutie o treste alebo rozhodnutie o väzbe a pod. neváhajte sa na nás obrátiť.

 

Posted in Zodpovednosť štátu.