VEREJNÝ PRÍSĽUB V RÁMCI PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ktoré často býva zjednodušene označované ako ,,PZP-čko“  dôverne poznajú všetci motoristi. Je všeobecne známe, že tento druh neživotného poistenia kryje škody poškodenému, ktoré mu vzniknú v dôsledku dopravnej nehody spôsobenej iným vodičom.

Predstavte si však situáciu, že počas náhlej letnej búrky Vám na Vaše auto, ktoré ste nechali zaparkované pred blokom s úmyslom ísť neskôr ešte na nákup spadne strom a poškodí ho. Vy však nemáte uzavreté havarijné poistenie vozidla.

Ako je to v tomto prípade?

Ako postupovať ak živelná pohroma poškodila Vášho štvorkolesového (pre fanúšikov motoriek – dvojkolesového) tátoša? Máte nárok na nejakú pomoc od poisťovne, v ktorej máte uzatvorené ,,PZP-čko?“

Riešenie tejto situácie ponúka tzv. Verejný prísľub a to za predpokladu, že vo Vašej poistnej zmluve sa nachádza veta: ,,Táto poistná zmluva Vás oprávňuje k uplatneniu si nároku na poistné plnenie z verejných prísľubov.“

Podstata Verejného prísľubu spočíva v tom, že ak poisťovňa verejne vyhlási, že svojim klientom poskytne plnenie za škody spôsobené vybranými rizikami, je povinná tento prísľub dodržať za predpokladu, že klienti splnia ňou určené podmienky.

V praxi to teda znamená, že ak poisťovňa v ktorej máte uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zverejní takéto podmienky vo forme Verejného prísľubu a zaviaže sa poskytnúť plnenie aj pri živelných pohromách, a Vy splníte podmienky stanovené poisťovňou, máte nárok na poistné plnenie za škody spôsobené na Vašom vlastnom vozidle napriek tomu, že nemáte uzavreté havarijné poistenie vozidla.

,,PZP-čko“ sa takpovediac rozšíri a chráni aj Vaše vlastné vozidlo. Po splnení podmienok uverejnených vo Verejnom prísľube vznikne totiž medzi Vami a poisťovňou nový právny vzťah, v ktorom budete mať nárok na sľúbené plnenie. Žiada sa dodať, že v tomto prípade bude poisťovňa vystupovať ako sľubujúci a Vy ako oprávnený.

Medzi spomínané podmienky môže patriť napríklad skutočnosť, že oprávnená osoba má uzavreté PZP a uhradené poistné, povinnosť oprávneného nahlásiť polícii každú škodu, presne stanovený okruh udalostí ktoré musia nastať a spôsobiť škodu na Vašom vozidle, limitovaná môže byť maximálna výška plnenia.

Po splnení podmienok si môžete uplatniť nárok na plnenie z Verejného prísľubu (napríklad  poškodenie alebo zničenie vozidla krupobitím, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, povodňou, zemetrasením, nárazom alebo zrútením lietadla …).

Ak nastane takáto udalosť, no odrádza Vás predstava, že Vaša poisťovňa objaví rôzne právne kľučky v snahe všemožne sa vyhnúť povinnosti takéto plnenie Vám poskytnúť a Vám okrem poškodeného auta ako ,,bonus“ zostane aj prázdna peňaženka – nezúfajte.

V prípade, ak by sa poisťovňa z akéhokoľvek dôvodu zdráhala Vám plnenie poskytnúť, pričom Vy ste si všetky povinnosti vyplývajúce z Verejného prísľubu splnili, vždy je tu možnosť uplatniť Vaše právo na súde. Navyše, keďže poistné zmluvy sú spotrebiteľskými zmluvami v užšom slova zmysle a tieto sú oslobodené od súdneho poplatku, nemusíte sa báť ani veľkých výdavkov pri uplatňovaní svojho práva na súde. Ak Vás predchádzajúce riadky oslovili, neváhajte nás v prípade potreby kontaktovať.

Posted in Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás.