Výška náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Výška náhrady sa určuje na základe celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia (,,ďalej len SSU“) ohodnotilo v lekárskom posudku. Určuje sa sumou 2% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom vznikol poškodenému nárok na náhradu (výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor). Súd môže náhradu za SSU zvýšiť najviac o 50% v prípadoch hodných osobitného zreteľa (napr. uznanie invalidity, trvalé následky úrazu,…)

Na zabezpečenie objektivizácie pri určení výšky náhrady v jednotlivých prípadoch slúži systém bodového hodnotenia. V prípade bodového hodnotenia bolesti sa hodnotí vždy akútna fáza bolesti. Prihliada sa na rozsah a spôsob poškodenia na zdraví, jeho závažnosť a priebeh liečenia a na vzniknuté komplikácie (ťažší alebo ľahší priebeh liečenia; dlhší alebo kratší priebeh liečenia). V prípade popálením sa prihliada na ich umiestnenie a pôvod.

Dôležitým inštitútom je zvýšenie bodového hodnotenia, ktoré nastáva pri závažnejších prípadoch, resp. v prípadoch, kedy dôjde ku komplikáciám vzniknutých pri liečení. Bodové hodnotenie sa zvýši až o polovicu, ak

  1. vznikla infekcia rany (okrem tetanu; bodové hodnotenie bolesti možno zvýšiť len v súvislosti s ranou, ktorej čas liečenia sa infekciou predĺžil)
  2. bol potrebný bolestivejší spôsob liečenia alebo pri liečení nastali komplikácie
  3. bol nevyhnutný operačný výkon (ktorý nie je zahrnutý v sadzbe; za operačný výkon zákon nepovažuje injekciu, punkciu kĺbu, hrudníka a abcesu, infúziu ani transfúziu)

Ak dôjde k súbehu viacerých dôvodov, možno bolesť hodnotiť najviac do výšky dvojnásobku ustanovenej sadzby; na splnenie podmienky súbehu dôvodov, kedy je možné zvýšiť hodnotenie bolesti na dvojnásobok je potrebné, aby pri jednotlivom poškodení na zdraví existovali aspoň dva dôvody.

V situácii, že poškodený utrpel súčasne viac poškodení na zdraví, bolesť sa hodnotí pri každom poškodení osobitne a sčíta sa bodové hodnotenie. Súčet bodového hodnotenia pri poškodení toho istého orgánu alebo končatiny nesmie prekročiť bodové hodnotenie za anatomickú alebo funkčnú stratu orgánu alebo končatiny (rovnako to platí aj  v prípade SSU) (napr. poškodený utrpel zlomeninu jedného článku jedného prsta liečenú operáciou + zlomeninu viacerých článkov ďalšieho jedného prsta liečené operáciou + zlomeninu niekoľkých zápästných kostí, hodnotí sa horná končatina ako celok).

V prípade SSU sa posudzuje závažnosť poškodenia na zdraví a predpokladaný vývoj následkov. Pri chorobe z povolania sa posúdenie vzťahuje na chronickú formu ochorenia.

Ak následky možno napraviť alebo zmierniť jednoduchým a bežným lekárskym výkonom, posudzujúci lekár odporúča poškodenému takýto výkon. Bodové hodnotenie sa môže  primerane zvýšiť na dvojnásobok vzhľadom na obmedzenie alebo stratu možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti, ktorú mal vo veku, v ktorom utrpel poškodenie na zdraví.

Ak je sadzba bodového hodnotenia ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada aj na to, do akej miery jednotlivé následky súvisia alebo sú už v sebe obsiahnuté. Ak je možné očakávať, že nastane priaznivý vývoj (vzhľadom na intenzitu alebo trvanie následkov), použije sa počet bodov pri dolnej hranici rozpätia.

Ak vznikli následky v orgáne alebo končatine, ktorých funkcia sa porušila predchádzajúcimi vrodenými alebo získanými zmenami zdravotného stavu, hodnotia sa len následky, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaným poškodením na zdraví alebo ktoré viedli k podstatnému zhoršeniu predchádzajúcich zmien zdravotného stavu. Ak nemožno stav zmien zdravotného stavu pred posudzovaným poškodením na zdraví presne zistiť, nesmie pri hodnotení SSU počet bodov prekročiť tri štvrtiny ustanovenej sadzby (napr. alkoholizmus v anamnéze).

Pri hodnotení následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení sťaženia SSU nepredpokladal, hodnotenie sa vykoná novým lekárskym posudkom; v lekárskom posudku sa z bodového hodnotenia, ktoré zodpovedá zdravotnému stavu poškodeného po zhoršení následkov, odpočíta bodové hodnotenie určené pôvodne vydaným lekárskym posudkom (napr. vážne  mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy).

 

Ilustračné foto: Pixabay

 

Posted in Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás, Zdravie, Zodpovednosť štátu and tagged , .